Skip to main content

beyond BATRA - concurs de vizualizare arhitecturală
beyond BATRA - Architectural Visualization Competition

 • Colaborarea BATRA (Bienala de Arhitectură Transilvania )- Beyond Visual Arts continuă și în 2023 cu un nou proiect. Un concurs de vizualizare arhitecturală deschis pentru acele faze incipiente de proiecte în care ele se prezintă publicului prin vizualizări cu impact. Ele reprezintă, în opinia noastră, o oglindă a etapelor de început a proiectelor ce ne dorim să se regăsească ulterior în secțiunile bienalei dedicate exclusiv celor realizate.

  Concursul cuprinde următoarele secțiuni:

  1. Profesioniști din România_ secțiune deschisă studiourilor de vizualizare arhitecturală, freelancerilor din domeniul vizualizării arhitecturale, arhitecți, urbaniști, peisagiști, designeri, artiști, etc
  2. Profesioniști din afara României_secțiune deschisă studiourilor de vizualizare arhitecturală, freelancerilor din domeniul vizualizării arhitecturale, arhitecți, urbaniști, peisagiști, designeri, artiști, etc
  3. Studenți _ deschisă studenților arhitecți sau din specialitățile colaterale
 • The BATRA (Transylvania Architecture Biennial) - Beyond Visual Arts collaboration continues in 2023 with a new project. An architectural visualization competition open to early-stage projects, reaching the audience through impact visualizations. In our opinion, they are a mirror of the early stages of the projects we would like to see reflected later on in the sections of the biennial devoted exclusively to projects completed. 

  The competition includes the following sections:

  1. Professionals from Romania_ section open to architectural visualization studios, architectural visualization freelancers, architects, urban planners, landscape architects, designers, artists, etc. 
  2. Professionals from outside Romania_ section open to architectural visualization studios, architectural visualization freelancers, architects, urban planners, landscape architects, designers, artists, etc. 
  3. Students _ open to students of architecture or related field of study

Calendar beyond BATRA / beyond BATRA Competition Calendar

Data
10 August / August 10

Anunț lansare concurs / Competition Release Announcement

15 Octombrie / October 15

Termenul limită pentru înscriere / Enrollment Deadline

20 Octombrie / October 20

Publicare online site / facebook BATRA - Online BATRA Site / Facebook Publication

23-27 Octombrie / October 23-27

Jurizare / Judging

28 Octombrie / October 28

Decernarea Premiilor / Award Ceremony

Winners of Archviz contest

 Professionals from Romania

WINNER - BARBAR Studio

 Professionals outside of Romania

WINNER - Vitaliano Fratto

Students

WINNER - Cherim Yasim
 • Argumentația Juriului

  Doar privind imaginea, fără a ști unde în lume este situată, totuși simți atât locația, tipologia clădirii si funcțiunea acesteia, cât și calitatea arhitecturii, precum și un standard superior de viață pentru locul unde va fi amplasată intervenția. Vedem o poveste coerentă a Crăciunului, care integrează și sprijină cu succes întreaga imagine. Mai multe povești secundare se subordonează organic temei principale. Există o ierarhie distinctă între cele trei componente principale: spațiul public, clădirile vechi și turnurile. Existentul și spațiul public apar acum ca puncte focale principale, nu doar în ceea ce privește impactul vizual, ci cu potențial și pentru utilizatori. Acest lucru se realizează menținând în același timp lizibilitatea noului design arhitectural. Atmosfera și narativul colaborează pentru a transmite o poveste captivantă despre târgul de Crăciun din piața orașului, subliniind importanța renovării care se îmbină cu noua arhitectură construită. Componentele principale ale imaginii sunt ușor de distins, în timp ce detaliile mai subtile, deși prezente, au un rol secundar față de elementele principale, îmbogățind imaginea fără a-i abate atenția privitorului. Structura lizibilității este perfect stăpânită. În concluzie, imaginea îndeplinește criteriile unei imagini profesionale mature, cu cele mai înalte standarde de compoziție, teorie a culorilor și artă, îmbinând perfect toate subiectele complexe ale unui mesaj vizual puternic și bine direcționat.

 • Motivation of the Jury

  Just by looking at the image, without knowing where in the world it is situated, you still get the feeling of location, typology of building/use, quality of the architecture, as well as a higher standard of living quality for the place where the intervention will be placed. We see a coherent story of Christmas, that incorporates and succesfully carries the entire image. Several side stories integrate and subordonate organically to the main theme. There is a distinct hierarchy among three primary components: the public space, old buildings, and the towers. The old heritage and public space are now emerging as the principal focal points, not only in terms of visual impact but potentially for the users as well. This is achieved while maintaining the legibility of the newly architectural design.Atmosphere and narrative collaborate to convey a compelling story about the Christmas market within the city square, emphasizing the important of the refurbishment coming together with the newly build architecture.The prominent image masses are easily discernible, while the finer details, though present, take a subordinate role to the primary elements, enhancing the image without diverting the viewer's attention. The readability structure is mastered perfectly. In conclusion, The image fulfils the criteria of being a mature professional image with the highest standards of framing, composition, color theory, and artistry, that merges perfectly all complex topics of a targeted, strong and keen visual message.

 • Argumentația Juriului

  Imaginea are capacitatea de a transmite un mesaj puternic care rămâne clar lizibil chiar și de la distanță, sub formă de miniatură. Ordinea perfect structurată a lizibilității imaginii prin siluete puternice începe cu citirea la distanță și ajunge la detaliile care se subordonează organic conceptului supraordonat. Alegerea atmosferei generale este o reacție adecvată la percepția noastră asupra vechilor situri industriale, ca locuri romantice și misterioase cu povești vechi, parțial ascunse: persoana se îndreaptă către o zonă în ceață, care se dizolvă în lumină. Luminile și adâncimea colaborează în mod fluent pentru a oferi spațiului o tridimensionalitate esențială, ascunzând eficient repetiția obiectelor. Includerea unei persoane ca element de echilibrare atrage privirea înapoi în imagine și evidențiază totodată liniștea spațiului - poți aproape să auzi pașii reverberând printre fațade. Persoana oferă și o scară bună pentru întregul spațiu, în timp ce fumul care iese din coșuri și panourile de pe fațade sunt indicii subtile pentru viața care se desfășoară în interior. În concluzie, imaginea oferă privitorului o suprafață de proiecție pentru propriile sale povești și fantezii, ceea ce este un punct absolut esențial în captivarea și păstrarea atenției.

 • Motivation of the Jury

  The image possesses the ability to craft a powerful message that remains highly legible even as a thumbnail. Perfectly structured chronology of reading the image by strong silhouetting, starting with the distance readability to the details that organically subordonate into the general concept.The overall mood choice is an adecvate reaction to our general perception of old industrial sites, as misterious romantic places with partially hidden old stories: the person is heading towards a foggy area, that disolves into light.Light and depth collaborate seamlessly to provide the space with essential three-dimensionality while effectively concealing the repetitiveness of objects. The inclusion of a person as a counterbalancing element draws the viewer's gaze back into the image while it emphasizes the silence of the space – one can almost hear the steps reverberating between the facades. The person also offers a good scale for the entire space, while the smoke coming out from the pipes and the signage on the facades are a subtle hint for the life that takes place inside. In conclusion, the image offers the viewer a projection surface for very own stories and phantasies, that is absolutely essential to captivate and keep the attention focused.

 • Argumentația Juriului

  Această imagine depășește cu mult standardele non-profesioniste, oferind o dovadă de maturitate prin echilibrul bine poziționat între o abordare modestă și totodată îndrăzneață a mesajului vizual.

  Alegerea narațiunii pentru arhitectura ilustrată este perfectă: singurătatea muzicianului care se află în repetiție, în așteptarea momentului de a interpreta în fața publicului. Vedem un dialog minunat între dimensiunea extinsă a sălii și pianist - ambele subliniindu-se reciproc: caracterul introvertit al artistului și amploarea spațiului, care este acum gol și silențios, dar așteaptă să fie umplut de măiestria și muzica care se află ascunsă în acest moment doar în mica persoană de la pian. Perspectiva centrală bine echilibrată subliniază liniștea spațiului, în timp ce fâșia de lumină în diagonală adaugă dinamică și viață. Prin orientatea clară către pianistă, lumina definește fără echivoc personajul principal, adăugând narațiunii putere prin suspansul creat de către așteptare.

  Definirea generală a spațiilor este bine realizată printr-un echilibru bun între situația de lumină exterioară și cea interioară, în timp ce paleta de culori susține organic povestea imaginii.

  În concluzie, autoarea imaginii a oferit o soluție dificil de obținut: crearea unui mesaj vizual care dobândește putere prin simplitate.

 • Motivation of the Jury

  This image exceeds by far the standards of imagery created by non professional, by making a proof of maturity by a well positioned balance between a down-to-earth approach of humbleness and boldness of the visual message.

  The choice of the narrative for the architecture depicted is perfect: the solitude of the practicing musician, expecting the performance in front of the audience.

  We witness a wonderful dialogue between the extended size of the hall and the pianist – emphasizing each other - both the introverted character of the artist and the big scale of the space, that is now empty and silent, but expecting to be filled by all the craft and music that is at this moment only within the person at the piano. The well balanced central perspective underlines the 

  calmness of the scenery, while the diagonal light stripe adds dynamics and life. 

  By spotting the pianist it points unmistakably towards the main character adding power by the hereby created suspance of expectation. 

  The general definition of the spaces is well done by a good balance between exterior and interior light situation, while the color palette carries naturally the story of the image.

  In conclusion, the autor of the image has succeeded to offer a silution that is diffucult to achieve: creating a strong visual message that gains  power by its simplicity.

JURIU
The JURY

ZSOLT SZEIBERT

managing partner beyond / beyond Managing Partner
 • Zsolt Szeibert - 1976, Cluj - a urmat cursurile Facultății de Arhitectură și Urbanism Cluj și este absolvent al Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității de Artă Plastică din Hamburg, Germania. 

  Timp de 7 ani și-a desfășurat activitatea la renumita firmă de arhitectură Bothe Richter Teherani Architekten, Hamburg. 

  Împreună cu Nikolaus Türk, Zsolt Szeibert a fondat în 2007 studioul de vizualizare arhitecturală beyond visual arts, cu sedii la Hamburg și începând din 2016 și la Cluj. beyond visual arts are la activ un portofoliu impresionant de colaborari cu firme de arhitectură și de dezvoltare imobiliara din intreaga lume.

  Sub îndrumarea Conf. Dr. Arh. Șerban Țigănaș, Decan al FAU Cluj și ghidată de Zsolt Szeibert, echipa beyond visual arts are la activ cea mai extinsă colaborare pe plan național pe tema vizualizării cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism Cluj. 

  Ca persoane recunoscute în domeniul în care activează, Zsolt Szeibert și Nikolaus Türk au fost printre cele 30 de duo-uri invitate de către Institutul Goethe București în anul 2022 să facă parte din expoziția itinerantă NOI2/WIR2 – duo-uri de succes în celebrarea a 30 de ani de Tratate de Prietenie între România și Germania.

 • Zsolt Szeibert (1976, Cluj) attended the courses of the Faculty of Architecture and Urbanism Cluj and is a graduate of the Faculty of Architecture and Urbanism at the University of Fine Arts in Hamburg, Germany.

  For 7 years, he collaborated with the renowned architecture firm Bothe Richter Teherani Architekten in Hamburg.

  Together with Nikolus Türk, Zsolt Szeibert founded the architectural visualization studio beyond visual arts in 2007, with headquarters in Hamburg and starting from 2016, in Cluj as well. beyond visual arts has an impressive portfolio of collaborations with architecture and real estate development firms from around the world.

  Under the supervision of Conf. Dr. Arh. Șerban Țigănaș, Dean of the FAU Cluj and guided by Zsolt Szeibert, the beyond visual arts team has the most extensive visualization collaboration on national level with the Faculty of Architecture and Urbanism Cluj.

  As important personalities in the field they activate, Zsolt Szeibert and Nikolaus Türk were among the 30 duos invited by the Goethe Institute Bucharest in the year 2022 to be part of the travelling exhibition 'NOI2/WIR2 – Romanian-German successful duos', celebrating 30 years of The Romanian German Friendship Treaty.

GEORGE CROITOR

project lead beyond / beyond Project Lead
 • George Croitor - născut în 1989, Câmpulung Moldovenesc – a studiat la Facultatea de Arhitectura si Urbanism Cluj si este absolvent al Academiei de Arte Vizuale SOA - State of The Art Academy din Italia. 

  beyond visual arts - cu rădăcini în 2003 și un portofoliu impresionant de mai mult de 3.500 de proiecte și peste 15 mii de soluții vizuale - este un studio de vizualizare arhitecturală, care se numără printre puținele companii care au pus bazele a ceea ce este astăzi o industrie la nivel mondial. 

  După ce s-a alăturat echipei beyond visual arts în 2015, George Croitor a devenit treptat Lider de Proiect, fiind în prezent responsabil pentru întreaga producție a studioului. Sub îndrumarea sa tehnică, artistică și organizatorica, echipa beyond visual arts a colaborat cu succes la peste 750 de proiecte pentru arhitecți de renume internațional, precum OMA, Zaha Hadid Architects, Gensler, CallisonRTKL și mulți alții.

 • George Croitor – 1989, Campulung Moldovenesc – studied architecture at the Faculty for Architecture and Urbanism Cluj and is a graduate of the visual art academy SOA – State of The Art Academy, Italy.

  Beyond visual arts – with roots back in 2003 and an impressive portfolio of more than 3.500 projects and well over 15 thousand visual solutions - is an architectural visualization studio, that is amongst those few companies, that set the foundation stonce of what is today a worldwide industry. 

  After joining beyond visual arts in 2015, George Croitor sequentially became Project Lead, being currently responsible for the entire production of the studio. Under his technical, artistic and organizational guidance, the team of beyond visual arts has successfully handeled well over 750 projects for internationally renowned architects, such as OMA, Zaha Hadid Architects, Gensler, CallisonRTKL and many others.

MIHAI POP

coordonator Plan B și inițiator Fabrica de Pensule / coordinator of Plan B and founder of The Paintbrush Factory
 • Mihai Pop (1974) este absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj, 

  artist vizual și coordonator al Galeriei Plan B, spațiu de producție și expunere a artei contemporane deschis la Cluj în 2005. 

  În septembrie 2008 Plan B a deshis un al doilea spațiu expozițional la Berlin.

  Comisar al Pavilionului României la ediția din 2007 a Bienalei de Artă de la Veneția și 

  curator al expoziței lui Adrian Ghenie “Darwin’s Room” la ediția Bienalei de la Veneţia din 2015, 

  Mihai Pop este unul dintre inițiatorii Fabricii de Pensule, spatiu cultural deschis la Cluj în 2009.

  Mihai Pop traiește și lucrează la Cluj și Berlin.

 • Graduate of the University of Art and Design in Cluj, Mihai Pop (1974) is an artist and the coordinator of Galeria Plan B, a production and exhibition space for contemporary art located in Cluj, Romania. 

  Initiated by Pop and artist Adrian Ghenie in 2005, Plan B opened in September 2008 a second exhibition space in Berlin while in 2007 Mihai Pop was the commissioner for the Romanian Pavilion at the 52nd Venice Biennale. 

  In 2009 Mihai Pop / Plan B was one of the initiators of the project Fabrica de Pensule / The Paintbrush Factory in Cluj, a collective independent cultural center.

  In 2015 Mihai Pop curated the exhibition "Darwin's Room" by Adrian Ghenie in Romanian Pavilion at the Venice Biennale. 

  Pop lives and works in Cluj and Berlin

VLAD EFTENIE

arhitect și fotograf / Architect and Photographer
 • Vlad EFTENIE absolvent al UAUIM în 2003 şi al Masterului franco-român de Dezvoltare Urbană Integrată în 2005,  este dr. arh. lector în cadrul departamentului Sinteza de Proiectare al UAUIM si titular al cursului teoretic “Fotografia,  instrument de studiu şi cunoaştere în arhitectură”.  

  Vlad Eftenie este membru al asociaţiilor profesionale OAR si RUR, autor şi co-autor al unor numeroase proiecte şi studii de arhitectură/urbanism în domeniile educaţiei, comercial, administrativ şi rezidential, in colectivul agenţiei de arhitectura Baumarc Proiect.

  Autor al unor numeroase articole în reviste de specialitate având ca subiect arhitectura şi fotografia de arhitectură şi urbană.

  Autor al cărţii “Codul Fotografiei”, ed. Curtea Veche Publishing, 2023

  Autor/co-autor al unor numeroase expoziţii de fotografie urbană şi de arhitectură, atât în România (Bucureşti, Timişoara, Baia Mare) cât şi în străinătate (Berlin, Lisabona, Toulouse, Padova, Dublin, Veneţia, Viena).

  A iniţiat şi susţinut  numeroase workshopuri şi ateliere de fotografie urbană/street/de arhitectură în Bucureşti, Cluj, Braşov, Timişoara, Constanţa.

  In 2016 a fost inclus în galeria “Forbes Heroes” de către publicaţia Forbes Romania.

 • Vlad EFTENIE, a graduate of UAUIM in 2003 and the Franco-Romanian Master of Integrated Urban Development in 2005, is a lecturer in the Architectural Design Synthesis  Department at UAUIM and the author of theoretical course "Photography as a methodical study tool in architecture”.  

  Vlad Eftenie is a member of Professional Associations  of Romanian Architects and Urbanists. . He is the author and co-author of numerous studies and projects of architecture / urban planning in education, commercial, administrative and residential interest area , within the team of Baumarc Proiect architecture agency.

  He is the author of numerous articles in sprofessional journals on the subject of architecture and architectural photography.  He authored the book "The Photography Code," published by Curtea Veche Publishing in 2023.

  Numerous individual and group participations in architectural and urban photography exhibitions in Romania (Bucharest, Timisoara, Baia Mare) and abroad (Berlin, Lisbon, Toulouse, Padova, Dublin, Venice).

  He has initiated and supported numerous workshops and urban/street/architectural photography workshops in Bucharest, Cluj, Braşov, Timişoara, and Constanţa.

  In 2016, he was included in the "Forbes Heroes" gallery by Forbes Romania.

FABIO PALVELLI

fondator D2 Conferences / Founder of D2 Conferences
 • Fabio Palvelli este un designer digital și art director italian cu peste 15 ani de experiență în domeniu, lucrând în prezent ca director creativ la Elephant Skin. Elephant Skin este una dintre cele mai mari și dinamice companii în marketingul imobiliar, având 150 de angajați în întreaga lume și proiecte care se întind de la America de Nord până în Brazilia, Europa și în prezent, de asemenea, în Orientul Mijlociu.

  Fabio Palvelli este unul dintre co-fondatorii evenimentului global de design digital "D2Conference" din Viena, care își sărbătorește a zecea ediție în vara anului 2023. De-a lungul anilor, D2Conference a adunat mii de invitați din întreaga planetă pentru a celebra industria designului digital în cadrul acestui spectacol de 3 zile, considerat unul dintre cele mai importante evenimente la nivel mondial.

 • Fabio Palvelli is an Italian Digital Designer and Art Director with more than 15 years of experience in the field, currently working as a creative director at Elephant Skin.

  Elephant Skin is one of the largest and fastest-growing firms in Real Estate Marketing, with 150 employees spread worldwide and projects ranging from North America to Brazil, Europe, and currently, also in the Middle East.

  Fabio Palvelli is one of the co-founders of the global digital design event "D2Conference" in Vienna, which celebrates its 10th edition in the summer of 2023. Over the years the D2Conference has seen thousands of guests coming together from all over the planet to celebrate the digital design industry during this 3-day show, that is considered one of the most important events worldwide.

VASILIS KOUTLIS

fondator VW Artclub / Founder of VW Artclub
 • Vasilis Koutlis, fondatorul VWArtclub, s-a născut în Atena, în 1979.

   După ce a studiat designul și decorarea mobilierului,  incepand cu 2002 s-a dedicat artei 3D. În 2012, s-a născut ideea VWArtclub: o comunitate activă de artiști în 3D care a crescut în ultimii 11 ani și a devenit una dintre cele mai mari comunități online de artă 3D din întreaga lume, cu peste 155 de mii de membri.

  Bine cunoscut pentru "Standardele de Calitate" tipice pe care le stabilește atunci când primește un proiect în 3D, *Clubul promovează artiștii 3D, freelanceri, studiouri și sponsori care își propun să-și promoveze produsele și serviciile la nivel mondial.

  Vasilis Koutlis a atras colaboratori din întreaga lume și diferiți parteneri îi încredințează ideile lor, iar el îi răsplătește cu serviciile sale de ultimă generație.

  Nu trece un moment fără ca el să nu gândească la o imagine frumoasă, astfel că nu este preocupat de timp, ci doar de calitatea designului.

 • Vasilis Koutlis, the founder of VWArtclub, was born in Athens, in 1979.

  After studying furniture design and decoration,  he dedicated himself to 3D art starting in 2002. In 2012, the idea of VWArtclub was born: an active 3D community that has grown over the last 11 years into one of the largest online 3D communities worldwide, with over 155 thousand members.

  Well known for the typical “Quality Standards” it sets while receiving a 3D project, the *Club promotes 3D artists, freelancers, studios, and sponsors who aim to advertise their products and services worldwide.

  Vasilis Koutlis acquired partners from all over the world and various collaborators trust him with their ideas as he rewards them with his consistent state-of-the-art services.

  Not a moment goes by without him thinking of a beautiful image, thus he is never concerned with time but only with the design’s quality.

REGULAMENT


COMPETITION RULES

Proiecte inscrise categoria:


01 Professionals from Romania


02 Professionals outside of Romania


03 Students